giá làm website bán hàng
giá làm website bán hàng

thuê chỗ đặt server

VSD #0


Phí cài đặt:              Miễn phí


Rack Space:          1U (4cm)

Maximum number of CPUs:         2

Power:                   400W

Network Cards Port:  100 Mbps

International Internet Port:  4 Mbps

Internal Internet Port:     100 Mbps

IP Address:                    1

Bandwidth:                    2.500GB/month

1.200.000đ 

X 24 Tháng
1.600.000đ x 01 tháng
1.400.000đ x 03 tháng
1.300.000đ x 06 tháng
1.250.000đ x 12 tháng
đăng ký

VSD #1


Phí cài đặt:              Miễn phí


Rack Space:          1U (4cm)

Maximum number of CPUs:         2

Power:                   400W

Network Cards Port:  100 Mbps

International Internet Port:  4 Mbps

Internal Internet Port:     100 Mbps

IP Address:                    1

Bandwidth:                    Unlimited

1.300.000đ 

X 24 Tháng
1.700.000đ x 01 tháng
1.600.000đ x 03 tháng
1.500.000đ x 06 tháng
1.400.000đ x 12 tháng
đăng ký

VSD #2


Phí cài đặt:              Miễn phí


Rack Space:          1U (4cm)

Maximum number of CPUs:         2

Power:                   400W

Network Cards Port:  100 Mbps

International Internet Port:  10 Mbps

Internal Internet Port:     100 Mbps

IP Address:                    1

Bandwidth:                    Unlimited

2.300.000đ 

X 24 Tháng
2.900.000đ x 01 tháng
2.800.000đ x 03 tháng
2.700.000đ x 06 tháng
2.500.000đ x 12 tháng
đăng ký

VSD #3


Phí cài đặt:              Miễn phí


Rack Space:          1U (4cm)

Maximum number of CPUs:         2

Power:                   400W

Network Cards Port:  100 Mbps

International Internet Port:  100 Mbps

Internal Internet Port:     100 Mbps

IP Address:                    1

Bandwidth:                    Unlimited

3.200.000đ 

X 24 Tháng
3.700.000đ x 01 tháng
3.600.000đ x 03 tháng
3.500.000đ x 06 tháng
3.400.000đ x 12 tháng
đăng ký