HỢP ĐỒNG THIẾT KẾ WEBSITE

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

HỢP ĐỒNG DỊCH VỤ
(V/v: Thiết kế website )

– Căn cứ qui định tại Bộ luật dân sự và luật thương mại, các qui định của pháp luật VN về internet.
– Căn cứ nhu cầu sử dụng và khả năng của mỗi bên.

Hôm nay, ngày …… tháng …..năm 20………,

Chúng tôi gồm có:

Bên A: Ông (Bà) (công ty) ………………………………………………………..………………………

Mã số thuế :
Địa chỉ :     ……………………………………………………………………………………
Điện thoại : ………………………………………………………………………………………………………….
Đại diện :    …………………………………….  – Chức vụ:…………………………………

Bên B: CÔNG TY THHH DVTM PASICO VIỆT NAM

Mã số thuế :………………………………………………………………..
Địa chỉ :………………………………………………………………………
Điện thoại : ………………………………………………………………….
Đại diện : ……………………………………………………………………..  – Chức vụ: Tổng Giám Đốc.

Sau khi bàn bạc và trao đổi, hai bên thống nhất ký hợp đồng này với các điều khoản như sau:

ĐIỀU 1: NỘI DUNG HỢP ĐỒNG
1.1. Theo đề nghị của bên A, bên B nhận thiết kế Phần Mềm Website …………………..…….. cho Bên A. Trong quá trình triển khai, hai bên sẽ tiếp tục trao đổi và thống nhất trên cơ sở hoàn thiện và hiệu quả hơn.
1.2. Để thực hiện, Bên B sẽ lập nhóm Dự án gồm : 1 kỹ sư lập trình và một Phó giám đốc làm Trưởng dự án. Trong quá trình thực hiện hợp đồng, các vấn đề phát sinh sẽ được bàn bạc, thống nhất bằng văn bản thông qua người đại diện của hai bên.
1.3. Thời gian thực hiện : 4 ngày kể từ ngày ký hợp đồng. Chi tiết về lộ trình công việc được thực hiện theo thoả thuận hai bên.

ĐIỀU 2: GIÁ TRỊ HỢP ĐỒNG, THỜI GIAN & PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN
2.1. Giá trị hợp đồng:
Tổng giá trị hợp đồng là: …………………………… đồng (………………………………….), chưa bao gồm thuế.
Giá trên cũng đã bao gồm : Chi phí bản quyền của các phần mềm nền là hệ điều hành của máy chủ và cơ sở dữ liệu trong một năm đầu. Nhưng không bao gồm phí thuê tên miền, hosting (nơi lưu trữ phần mềm website trên internet)
2.2. Thời gian thanh toán:
Bên A thanh toán cho Bên B theo 2 đợt như sau:
• Đợt 1: 50% tổng giá trị hợp đồng ngay sau ký hợp đồng.
• Đợt 2: 50% tổng trị giá hợp đồng ngay sau khi website chính thức hoạt động.
3.2. Phương thức thanh toán: tiền mặt hoặc chuyển khoản. Sau mỗi đợt nhận tiền, bên B có trách nhiệm xuất hóa đơn cho bên A.

ĐIỀU 3: QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN
3.1. Quyền và nghĩa vụ của bên A:
– Tạo mọi điều kiện thuận lợi cho Bên B thực hiện công việc theo thỏa thuận tại Điều 1 của hợp đồng này.
– Cung cấp cho bên B vật dụng và tài liệu cần thiết cho bên B trong quá trình triển khai công việc.
– Yêu cầu bên B bồi thường thiệt hại do sự bất cẩn nghiêm trọng hoặc do hành vi sai trái cố ý của nhân viên Bên B.
– Đảm bảo vệ cho bên B khỏi những khiếu nại phát sinh, nếu có, ngoài phạm vi dịch vụ do bên B cung cấp.
– Thanh toán phí dịch vụ theo đúng thời gian đã thỏa thuận. Trường hợp thanh toán chậm thì phải trả lãi chậm trả trên số tiền chậm thanh toán.
– Các quyền và nghĩa vụ khác của bên thuê dịch vụ theo qui định của pháp luật.

3.2. Quyền và nghĩa vụ của bên B:
– Thực hiện đúng những nội dung công việc đã được ký trong hợp đồng.
– Thông báo cho bên B tiến độ thực hiện hợp đồng. Nếu có vấn đề gì bất lợi phát sinh, các bên phải kịp thời thông báo cho bên B để bàn bạc, giải quyết.
– Hoàn trả cho bên A những có những vật dụng và tài liệu sau khi hoàn thành dự án.
– Trong quá trình triển khai, nếu bên B có nhu cầu thay người thực hiện dự án phải thông báo chính thức bằng văn bản cho bên A. Tuy nhiên bên B vẫn phải bảo đảm không làm ảnh hưởng đến tiến độ triển khai dự án.
– Các quyền và nghĩa vụ khác của bên cung ứng dịch vụ theo qui định của pháp luật.

ĐIỀU 4: NGHIỆM THU
Hai bên sẽ lập Biên bản nghiệm thu Phần Mềm Website khi đáp ứng đầy đủ các nội dung sau:
– Phần Mềm Website đã được thiết kế đúng như thỏa thuận được thống nhất giữa hai bên.
– Các phép tính toán và đưa nội dung lên website chính xác.
Nếu Bên A có yêu cầu phát sinh hoặc chỉnh sửa thêm, ngoài những phần đã nghiệm thu, ngoài phạm vi công việc và ngoài thời gian và nội dung bảo hành chính đã được hai bên thỏa thuận trước, hai bên sẽ cùng nhau bàn bạc thời gian và chi phí thực hiện.

ĐIỀU 5: CÀI ĐẶT, HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG VÀ BÀN GIAO
5.1. Cài đặt:
– Bên B có trách nhiệm cài đặt phần mền website lên máy chủ, và người sử dụng có thể truy cập bất cứ nơi nào có đường truyền internet.
– Bên A có trách nhiệm giao cho bên B user name và password của domain và hosting hiện có của bên A.
5.2. Hướng dẫn sử dụng:
– Bên B có trách nhiệm huấn luyện cách thức sử dụng phần mềm và bảo trì hệ thống cho bên A.
– Trong trường hợp Bên A có thay đổi nhân sự (người sử dụng) và cần Bên B hướng dẫn lại, bên B sẽ hỗ trợ tính phí.
5.3. Bàn giao:
Sau ngày nghiệm thu Phần Mềm Website, Bên B sẽ thực hiện bàn giao hệ thống cho Bên A. Nội dung bàn giao gồm:
1. Tất cả các mã nguồn của phần mềm website bằng USB file zip.
2. User name và password của Ban Quản Trị hệ thống website.

ĐIỀU 6: CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG TRƯỚC THỜI HẠN
– Bên A có quyền chấm dứt hợp đồng nếu Bên B không chuyển giao phần mềm hoặc không chuyển giao các kết quả dịch vụ đúng cam kết. Khi đó, Bên B phải hoàn trả lại toàn bộ số tiền bên A đã thanh toán theo hợp đồng.
– Bên B có quyền chấm dứt hợp đồng nếu Bên A vi phạm nội dung của hợp đồng này dẫn đến quá trình phát triển và triển khai không đúng như lịch trình đã cam kết. Trong trường hợp này, phí dịch vụ sẽ được tính trên chi phí thực tế mà bên B đã thực hiện

ĐIỀU 7: NHỮNG THỎA THUẬN KHÁC
7.1. Trao đổi thông tin:
Trong quá trình thực hiện hợp đồng, trao đổi thông tin giữa hai bên được thực hiện bằng email như: thông báo, câu hỏi…, bên nhận thông tin phải trả lời trực tiếp trong ngày hoặc chậm nhất là đến ngày hôm sau. Trường hợp khẩn cấp có thể dùng fax hoặc điện thoại.
7.2. Bảo mật
Hai bên có trách nhiệm và cam kết tuyệt đối bảo mật thông tin có được của nhau trong quá trình triển khai dự án. Trường hợp cần thiết sẽ ký hợp đồng bảo mật thông tin. Bên B có trách nhiệm tăng cường bảo vệ đối những xâm phạm trái phép từ bên ngoài trong quá trình phát triển hệ thống. Hai bên không được sử dụng tài liệu hai bên trao đổi để trao đổi với bất kỳ tổ chức thứ ba nào nếu không được sự đồng ý của bên cung cấp tài liệu.
Nếu một bên làm lộ hay sử dụng thông tin của bên kia ( cố ý hoặc vô ý) gây thiệt hại cho bên kia thì phải bồi thường cho bên kia theo qui định của pháp luật.
7.3. Phạt vi phạm hợp đồng:
Nếu bên nào vi phạm những thỏa thuận trong hợp đồng này, ngoài việc phải bồi thường thiệt hại theo qui định của pháp luật còn phải chịu trả cho bên kia số tiền phạt vi phạm hợp đồng bằng 8% giá trị của hợp đồng.

 

ĐIỀU 8: HIỆU LỰC HỢP ĐỒNG
Mọi sự thay đổi, bổ sung chỉ có giá trị khi hai bên cùng đồng ý và thể hiện bằng văn bản.

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc gì hai bên chủ động thương lượng giải quyết trên tinh thần hợp tác, tôn trọng lẫn nhau và cùng có lợi.

Hợp đồng này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hợp đồng được lập thành 02 (hai) bản, có giá trị pháp lý như nhau, mỗi bên giữ 01 (một) bản.

             ĐẠI DIỆN BÊN A                                                                                    ĐẠI DIỆN BÊN B

 

 

TẢI VỀ HỢP ĐỒNG THIẾT KẾ WEBSITE

                                                     


HỢP ĐỒNG CUNG CẤP DỊCH VỤ TÊN MIỀN HOSTING       

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

——oOo——

 

HỢP ĐỒNG CUNG CẤP LƯU TRỮ WEB VÀ TÊN MIỀN

 

  1. . Căn cứ Bộ luật Dân sự số 33/2005/QH11 ngày 14/6/2005 của Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
  2. . Căn cứ Luật Thương mại số 36/2005/QH11 ngày 14/6/2005 của Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
  3. . Căn cứ Thông tư Số: 09/2008/TT-BTTT; Thông tư số 10/2008/TT-BTTTT và các quy định về quản lý, cung cấp và sử dụng tài nguyên Internet hiện hành của Bộ Thông Tin và Truyền Thông.
  4. . Căn cứ  vào yêu cầu và khả năng của hai bên.

Hôm nay          , ngày           tháng             năm           ,  Chúng tôi gồm có:

Bên A :………………….

Địa chỉ :………………….

Điện thoại :………………………………………………..Fax :…………………………………………

Email:……………………………………………………….Website :…………………………………..

Đại diện bởi :……………………………………………..Chức vụ :……………………………………

Mã số thuế/CMND:………………………………………STK :………………………………………..                    

      Nhân viên liên lạc :   

Bên B : CÔNG TY TNHH TMDV PASICO VIỆT NAM

Địa chỉ : ………………………………………………………………………………

Điện thoại: …………………………………………………………………………..

Đại diện bởi :……………………………………………………………………….. Chức vụ : Giám Đốc

Mã số thuế : 4001138664                                                      

   Nhân viên liên lạc :   

– Bên A có nhu cầu đăng ký tên miền, thuê hosting email server và các dịch vụ kèm theo.

– Bên B là công ty hoạt động trong lĩnh vực tin học viễn thông, dịch vụ đăng ký tên miền, cho thuê không gian lưu trữ website – email server (gọi tắt là dịch vụ hosting), cho thuê server và các dịch vụ giá trị gia tăng kèm theo.

Hai bên thỏa thuận ký kết hợp đồng với những điều khoản sau :

ĐIỀU 1: NỘI DUNG HỢP ĐỒNG      

1.1 Bên A đăng ký domain và thuê hosting của Bên B.

1.2 Loại hosting: Windows Hosting [  ] Linux Hosting [   ]

Tên gói dịch vụ/Thông số kỹ thuật  : 

ĐIỀU 2:  GIÁ TRỊ HỢP ĐỒNG VÀ PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN

2.1 Giá trị hợp đồng:

STT Dịch vụ Đơn giá( VNĐ/ tháng) Thời hạn thanh toán Thành tiền(VNĐ)
1.   VNĐ   VNĐ
2.    VNĐ/1tháng         VNĐ
TỔNG  
THUẾ GTGT (10%)  
TỔNG CỘNG VNĐ  
Bằng chữ :

2.2 Phương thức thanh toán:

2.2.1 Sau khi hai Bên ký kết hợp đồng, Bên A thanh toán ngay cho Bên B các khoản phí theo Điều 2.1

2.2.2 Các khoản phí thanh toán cho các tên miền là không hoàn lại.

ĐIỀU 3: TRÁCH NHIỆM CỦA BÊN A

3.1 Cung cấp đầy đủ các thông tin theo yêu cầu của Bên B trong vòng 03(ba) ngày làm việc kể từ ngày Hợp đồng ký kết.

3.2 Thanh toán chi phí cho Bên B đầy đủ và đúng thời hạn theo Điều 2 của hợp đồng này. Bên A chịu trách nhiệm kiểm tra đăng ký thành công, gia hạn tránh tên miền bị mất. Bên A có trách nhiệm kiểm tra và chắc chắn rằng tên miền đã được đăng ký hoặc gia hạn trên INTERNIC (đối với domain quốc tế) hoặc VNNIC (đối với domain .VN).

3.3 Có trách nhiệm nộp bản khai gốc đăng ký tên miền .VN cho Bên B. Tuân thủ các Quy định về sử dụng tài nguyên Internet của Bộ Thông Tin & Truyền Thông. Có trách nhiệm khai báo thông tin tên miền quốc tế trên trang web www.thongbaotenmien.vn

3.4 Có trách nhiệm bảo mật quyền đăng nhập vào hệ thống và thông tin ra vào dịch vụ đăng ký, chịu trách nhiệm trước pháp luật các hành vi vi phạm pháp luật từ việc sử dụng dịch vụ. Tuân thủ đúng qui định sử dụng tại địa chỉ liên kết: https://shoop.vn/quy-dinh-chung/

ĐIỀU 4:  TRÁCH NHIỆM CỦA BÊN B

4.1 Cung cấp dịch vụ và cung cấp hóa đơn tài chính sau khi bên A thanh toán xong toàn bộ giá trị hợp đồng.

4.2 Cung cấp cho Bên A các thông tin tài khoản (username, password) của Domain và Hosting sau khi bên A đăng ký.

4.3   Bên B không chịu bất cứ trách nhiệm pháp lý hoặc bồi thường thiệt hại nào về việc mất dữ liệu trên hosting.

4.4 Bên B có quyền ngưng cung cấp dịch vụ và không hoàn phí cho Bên A nếu Bên A vi phạm qui định sử dụng tại địa chỉ liên kết: https://shoop.vn/quy-dinh-chung/

4.5 Tư vấn và hỗ trợ kỹ thuật cho bên A trong phạm vi trách nhiệm của Bên B thông qua các hình thức: Hỗ Trợ Trực Tuyến: https://shoop.vn/lien-he/  

(24/7) Hot line: 0868007658

Email: vietshoop@gmail.com

ĐIỀU 5: THỜI HẠN HỢP ĐỒNG–TẠM NGỪNG DỊCH VỤ VÀ ĐƠN PHƯƠNG CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG

5.1 Hợp đồng này có hiệu lực kể từ ngày ký  và có thời hạn theo Điều 2. Trường hợp tiếp tục gia hạn hợp đồng, Hai Bên sẽ ký lại hợp đồng mới. Sau thời hạn hợp đồng mặc nhiên hợp đồng không còn hiệu lực.

5.2 Trường hợp Bên A đơn phương chấm dứt hợp đồng, trong trường hợp này Bên B không có nghĩa vụ hoàn trả cho Bên A các khoản phí thuê dịch vụ mà Bên A đã trả trước cho Bên B cũng như bất kỳ chi phí phát sinh khác.

5.3 Trường hợp Bên B đơn phương chấm dứt hợp đồng, không phải bên A vi phạm hợp đồng, trong trường hợp này Bên B có nghĩa vụ hoàn trả cho Bên A các khoản phí thuê dịch vụ mà Bên A chưa sử dụng trong thời gian còn lại, trừ dịch vụ tên miền. 

ĐIỀU 6: BẤT KHẢ KHÁNG

6.1 Sự kiện nào như thiên tai, dịch họa, lũ lụt, bão, hoả hoạn, động đất, cháy nổ hoặc các hiểm họa thiên tai khác hoặc sự can thiệp của cơ quan chức năng gọi là bất khả kháng.

6.2 Bên bị ảnh hưởng bởi sự kiện bất khả kháng có nghĩa vụ thông báo cho bên còn lại. Trong trường hợp sự kiện bất khả kháng xảy ra, các Bên được miễn trách nhiệm bồi thường thiệt hại.

6.3 Khi sự kiện bất khả kháng chấm dứt, và có khả năng tiếp tục dịch vụ thì các bên sẽ tiếp tục thực hiện hợp đồng.

ĐIỀU 7:  ĐIỀU KHOẢN CHUNG

7.1 Hai Bên cam kết thực hiện đúng các điều khoản của hợp đồng, Bên nào vi phạm sẽ phải chịu trách nhiệm theo quy định của pháp luật.

7.2 Tất cả các vấn đề tranh chấp liên quan tên miền Việt Nam của hợp đồng này, Bên B sẽ xử lý căn cứ theo quy định của Trung Tâm Internet Việt Nam  và các thông tư của bộ TTTT. Tất cả các vấn đề tranh chấp liên quan tên miền quốc tế của hợp đồng này sẽ xử lý căn cứ theo quy định của ICCAN.  Nhà đăng ký không chịu bất kỳ trách nhiệm nào liên quan.

7.3 Trong thời gian ký hợp đồng và tiến hành thanh toán nếu tên miền bị chủ thể khác đăng ký thì bên B hoàn toàn không chịu trách nhiệm. Trường hợp tên miền đã bị đăng ký bởi một chủ sở hữu khác không phải Bên A, hoặc không gia hạn được. Bên B có trách nhiệm hoàn lại chi phí đăng ký hoặc phí gia hạn tên miền cho bên A.  

7.4 Mọi tranh chấp trong quá trình thực hiện hợp đồng này nếu có sẽ được hai Bên thương lượng giải quyết trên tinh thần hợp tác, tôn trọng lẫn nhau. Trường hợp hai Bên không thống nhất giải quyết, thì vụ việc sẽ được chuyển lên Tòa Án có thẩm quyền để giải quyết. Quyết định của Toà là chung thẩm và có hiệu lực thi hành đối với các Bên.

7.5 Hợp đồng này được lập thành hai bản, mỗi Bên giữ một bản có giá trị ngang nhau, có hiệu lực kể từ ngày ký.

7.6 Các cá nhân ký tên dưới đây cam đoan chắc chắn đã được ủy quyền để ký kết hợp đồng này.

ĐẠI DIỆN BÊN A                               ĐẠI DIỆN BÊN B

                                  

TẢI VỀ HỢP ĐỒNG DV TÊN MIỀN HOSTING