Nội dung này được bảo mật. Hãy nhập mật khẩu để xem tiếp:

Bảo vệ: thông báo gia hạng
Đánh giá bài viết này

tiu đề dng title .section-title-center span, .section-title-bold-center span { text-align: center; background-image: repeating-linear-gradient(red, yellow 150%, green 10%); padding: 3px 10px; border-radius: 9px 0px ; } .section-title b { display: block; flex: 1; height: 2px; opacity: .8; background-color: #f00; }