Tri cập vào trang web https://fontawesome.com/ tìm font mong muốn:

copy đoạn mã vào cặp thẻ <head>

<link rel=”stylesheet” href=”https://maxcdn.bootstrapcdn.com/font-awesome/4.4.0/css/font-awesome.min.css”>

 

 

Cách sử dụng Font Awesome | cài đặt font Awesome cho website
5 (100%) 1 vote