18 câu lệnh SSH cần phải biết

1. Di chuyển giữa các thư mục

#cd [another directory]

VD: chuyển đến thư mục chứa file cấu hình Nginx

#cd /etc/nginx/conf.d/

2. Chuyển đến thư mục home của user

#cd ~

Nếu bạn login bằng tài khoản root thì lúc này thư mục home sẽ là /root

3. Chuyển đến thư mục trước đây

#cd -

4. Di chuyển đến thư mục cha

#cd ..

5. Hiển thị đường dẫn thư mục hiện tại

#pwd

6. Hiển thị tất cả file/thư mục ở thư mục hiện tại

#ls

7. Hiển thị tất cả file và thông tin

#ls -al

8. Hiển thị tất cả file với đuôi bất kỳ

#ls *.ext

VD: hiển thị toàn bộ file *.PHP

#ls *.php

9. Hiển thị tất cả file/thư mục với thông tin chi tiết

#ls -alh

10. Tắt kết nối SSH

#exit

Quản lý File

11. Copy và đổi tên file

File cũ vẫn được giữ nguyên.

#cp [filename] [new filename]

VD: copy và đổi tên file banner.jpg thành banner728px.jpg

cp banner.jpg banner728px.jpg

VD: copy banner.jpg vào folder ads và đổi tên thành banner728px.jpg

cp banner.jpg ads/banner728px.jpg

12. Move và đổi tên file

File cũ sẽ bị xóa và chuyển sang thư mục mới.

#mv [old filename] [new filename]

VD: di chuyển banner.jpg sang folder ads

#mv banner.jpg ads/banner.jpg

VD: di chuyển banner.jpg sang folder ads và đổi tên file thành banner728px.jpg

mv banner.jpg ads/banner728px.jpg

Tương tự, bạn có thể di chuyển cả folder.

VD: chuyển folder image vào folder media

mv image/ media

VD: chuyển folder image ra thư mục cha

mv image/ ..

13. Xóa một file

#rm [file name]

VD: xóa file banner.jpg

#rm banner.jpg

14. Xóa toàn bộ file ở thư mục hiện tại

#rm *

15. Xóa toàn bộ file với extension bất kỳ

#rm *.ext

VD: xóa toàn bộ file .jpg

#rm *.jpg

16. Copy một folder kèm theo toàn bộ files, thư mục bên trong

#cp -r [directory] [new directory]

17. Tạo thư mục mới

#mkdir [folder name]

VD:

mkdir image

18. Tìm kiếm một file từ thư mục hiện tại

#find . -name [filename] -print

VD: tìm file banner.jpg ở thư mục hiện tại

#find . -name banner.jpg -print


            
18 câu lệnh SSH cần phải biết
5 (100%) 4 votes

Trả lời